Amcanion OPAL

English

A young girl taking part in the soil and earthworm survey1. Newid ffordd o fyw – creu pwrpas i dreulio amser yn yr awyr agored yn gwylio a chofnodi'r byd o'n cwmpas
Mae OPAL yn amcanu at wneud mwy na miliwn o bobl yn fwy ymwybodol o'r mannau agored a'r safleoedd cadwraeth sydd o'u cwmpas, ac yn fwy gwybodus am y cyfraniad y gall unigolion ei wneud i'w hamddiffyn.

2. Rhaglen addysg gyffrous ac arloesol y gellir cael mynediad ati a'i mwynhau gan bawb o bob oed a gallu
Drwy ddulliau dysgu newydd, bydd pobl yn cael cyfle i ddod yn gyfranogwyr gweithgar gyda'r wybodaeth a'r hyder i drafod materion amgylcheddol.

3. Cenhedlaeth newydd o amgylcheddwyr
Mae OPAL eisiau cynyddu nifer yr aelodau gweithgar o gymdeithasau byd natur amatur, a denu llawer ohonynt o rannau o'r gymdeithas sydd wedi eu tangynrychioli.

4. Gwell dealltwriaeth o gyflwr yr amgylchedd naturiol
Mae OPAL eisiau sicrhau y gall pawb gymryd rhan mewn prosiectau i fonitro cyflwr yr amgylchedd naturiol a'i fioamrywiaeth. Rydym yn amcanu at helpu'r cymunedau mwyaf difreintiedig i adnabod, mesur a thynnu sylw at fannau sy'n amgylcheddol dlawd.

5. Partneriaethau cryfach rhwng y sectorau cymunedol, gwirfoddol a statudol
Bydd gwyddonwyr mewn naw prifysgol ranbarthol, gyda chymorth canolfannau arbenigol cenedlaethol, yn creu cysylltiadau â rhai sydd â dyhead i wella amgylcheddau lleol neu’n teimlo’r angen i wneud hynny. Mae'r portffolio'n amcanu at ymgysylltu â mwy na 500,000 o bobl er mwyn annog gwell ymdeimlad o berchnogaeth ar eu hamgylchedd lleol.

 

Tags: