Arolwg iechyd coed - ymunwch heddiw

English

Yr amser gorau i wneud hyn yw rhwng Mai a Medi.

Helpwch wyddonwyr i fonitro ac amddiffyn ein coed a'n coetiroedd

Oak leaves

Mae coed yn hanfodol - maent yn dod â byd natur i fannau trefol, yn cefnogi'r economi wledig, yn darparu bwyd a chynefinoedd i fywyd gwyllt ac yn helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Fodd bynnag, mae ein coed yn wynebu bygythiad. Mae nifer yr heintiau a'r clefydon sy'n ymosod arnynt wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Mae llywodraethau'r DU eisoes wedi cynyddu eu gweithgaredd er mwyn gwarchod coed, a gallwch chi helpu hefyd, drwy gymryd rhan yn arolwg iechyd coed OPAL, a ddyluniwyd mewn cydweithrediad â Forest Research a FERA.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae ardyfiant planhigol, all ffurfio ar fes, yn cael eu hachosi gan gacynen fechan o’r enw Andricus quercuscalicis. Cyrhaeddodd dde Lloegr am y tro cyntaf yn y 1950au hwyr ac erbyn hyn mae wedi ymledu dros y rhan fwyaf o'r DU.

Sut i gymryd rhan

Cam 1 – Lawrlwytho'r cyfarwyddiadau a'r canllawiau hawdd eu dilyn isod, mewn lliw yn ddelfrydol.

Cam 2 – Ewch i chwilio am safle sydd â mynediad diogel at un neu ragor o goed llydan-ddeiliog a chychwyn ar eich arolwg!

Cam 3 – Dweud wrthym beth ydych yn ei ganfod gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml.

Barod i gyflwyno eich canlyniadau ar-lein?

Wedi i chi gwblhau eich arolwg, cyflwynwch eich canlyniadau gan
ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

OPAL logoGall trefn fioddiogelwch dda leihau'r risg o ledaenu clefydon a rhywogaethau ymledol.

Gwyliwch: forest biosecurity

Eisiau cyflwyno canfyddiad o haint neu glefyd yn unig?
Defnyddiwch y ffurflen isod i adrodd am haint neu glefyd heb gyflwyno data arolwg llawn. Cyflwynwch lun hefyd os gallwch.

Cyflwyno canfyddiad o haint neu glefyd yn unig

Dysgu mwy am heintiau a chlefydau all effeithio ar goed

Problemau wrth gyflwyno eich canlyniadau arolwg ar lein?
Anfonwch eich canlyniadau i: FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College, South Kensington, London SW7 2AZ.

 

Lawrlwythiadau – popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Ash leavesCanllawiau maes
(PDF, 561KB):
Cyfarwyddiadau a gwybodaeth am rywogaethau coed cyffredin yn y DU
  Tree health survey Field NotebookNodiadur maes
(PDF, 750KB):
Taflenni cofnodi a gwybodaeth am heintiau a chlefydau i chwilio amdanynt
  Citrus Longhorn BeetleY Dihirod Gwaethaf (PDF, 386KB):
Heintiau a chlefydau all fod yn fygythiad difrifol i goed

Canllawiau a phoster adnabod coed (PDF, 1MB) – canllawiau ar gyfer eich wal i'ch helpu i adnabod rhywogaethau coed cyffredin yn y DU

 


Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn ar gyfer eu defnyddio yng nghyd-destun prosiect OPAL yn unig. Cedwir pob hawl arall.

 

Polisi a rheoliadau
Am wybodaeth am y camau a gymerir gan lywodraethau'r DU a'u hasiantaethau er mwyn gwarchod ein coed rhag heintiau a chlefydau, ewch i:

 

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg iechyd coed - ymunwch heddiw

Tags: